Νομική Αναφορά


Επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε, άνευ όρων και περιορισμών, τις εν ισχύ νομικές διατάξεις και τους όρους, οι οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια.

 
Η ιστοσελίδα www.joiedevivre.ovh είναι ιδιοκτησία της:

 

Ανθρωπιστική οργάνωση «Χαρά της Ζωής» («Joie de vivre»), η οποία διέπεται από το νόμο 1901

Αρ. Δήλωσης στη Νομαρχία: W751225789

Αρ. Μητρώου ΑΕ: 810 070 391 00018

Τηλέφωνο: 07.58.68.48.28

Ο διακομιστής μας:
 

OVH
SAS με κεφάλαιο 500 000€ RCS Roubaix – Tourcoing
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 424 761 419 00011
2, rue Kellermann 59100 Roubaix – France

 

Ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για τις συνέπειες τέτοιου είδους τροποποιήσεων. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόψει, συνολικά ή εν μέρει, τη λειτουργία της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Γενικοί όροι χρήσης:
Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και αναπαράστασης προστατεύονται. Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών. Συνεπώς, χωρίς τη γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, αναμετάδοση,μετάφραση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση ή εκ νέου χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου.